Paano pangangalagaan ang kapaligiran

As we give honor and respect to Washoku Cuisine, KMC magazine will be featuring different Washoku dishes as our Monthly Cover photo for year With all humility and pride, we would like to showcase to everyone why Japanese cuisine deserved the title and the very reason why it belonged to the very precious Intangible Cul- While the publishers have made every effort to ensure the accuracy of all information in this magazine, they will not be held responsible for any errors or omissions therein.

Paano pangangalagaan ang kapaligiran

Ito ang talumpati ni Dr. Bien Lumbera sa pagtatapos ng mga mag-aaral ng UP Tacloban. Iyan ang rebultong kilala ng lahat bilang simbolo ng Unibersidad ng Pilipinas. Mula pa noongnatatak na sa kamalayan ng bawat mag-aaral ng UP ang Oblation bilang paalaala na ang Unibersidad ay institusyong nakalaan sa paglilingkod sa sambayanang Filipino, at inaasahang ang bawat kabataang hinubog sa mga klasrum ng UP ay magiging tapat sa mga simulaing kinakatawan nito.

Nang kinumisyon ni Presidente Rafael Palma si Guillermo Tolentino upang likhain ang isang rebultong magiging sagisag ng Unibersidad ng Philipinas, itinagubilin niya na kakatawanin ng sagisag ang mga simulaing itinala ni Jose Rizal sa kanyang Ultimo Adios.

En campos de batalla, luchando con delirio, Otros te dan sus vidas, sin duda, sin pesar, El sitio nada importa: Dakila ang mga mithiing sumasaisip kapag tinitingala ang naging bunga ng imahinasyon at galing ni Tolentino.

Kilala natin ngayon ito bilang Oblation, ang lalaking iniaalay ang sarili sa kalawakan. Sagisag siya ng bukas na isipang hindi natatakot sa anumang hamon ng panahon. Siya ang pagkilala sa malawak at masalimuot na kapaligiran ng mga isyung kinakaharap ng lipunan. Siya ang matibay na paninindigan para sa kalayaang akademiko.

Siya ang kahandaang iukol ang paglilingkod sa nakararami sa sambayanan. Hindi abstraktong mga mithiin ito. Kung ayon man sa iskultor ng Oblation na si Guillermo Tolentino na ang kanyang likha ay gumugunita sa lahat ng di-kilalang bayani ng lahi, sa panahon ng Siglo 20 ay maraming pangalan ng mga nagtapos sa UP ang nagbigay karangalan sa Oblation.

Paano pangangalagaan ang kapaligiran, Cesar Majul, atbp. Ang Unibersidad ay institusyong edukasyonal ng Republika ng Filipinas. Sandaang taon na ngayon ang UP, at kasabay nating ipinagdiriwang ang pagsabatas ng bagong Charter ng Unibersidad.

Sinikap ng mga opisyal ng Unibersidad na iangkop ang bagong Charter sa umiiral na mga kontemporaryong kondisyon ng edukasyon sa Filipinas, at matapos ang maraming konsultasyon, may Charter na ngayon ang UP na inaakalang nababagay sa isang institusyon ng isang malayang Republika.

Dito pumapasok ang pangangailangang maging mapanuri tayo sa ating pagtatangi sa Oblation bilang sagisag ng Unibersidad. Ang retorika ng mga nagpapanukala ng mga pagbabago sa Unibersidad ay natitiyak nating sasandig sa simbolismo ng Oblation upang ipatanggap ang kanilang balak.

Paano pangangalagaan ang kapaligiran

Bilang sagisag hindi na mabilang ang pakahulugang maikakapit sa Oblation. Maari itong gamiting dahilan sa ano pa mang balak ng administrador para sa pagtatakda ng mga patakarang pang-edukasyon. Ang tanging sukatang magagamit sa pagtiyak kung ang nasabing mga patakaran ay para sa ikatitibay ng UP bilang institusyon ay ang mayamang kasaysayan ng Unibersidad at ang naging pagharap ng mga naging administrador nito sa mga problemang pinagdaanan nito.

Ang kasaysayang iyan ang makatutulong sa paglinaw sa naging bisa ng mga patakaran ng mga administrador ng nakalipas. Dapat nga lamang ingatan na ang pagbalik sa nakaraan ay hindi maging dahilan upang hadlangan ang anumang inobasyon tungo sa ikagagaling ng mga patakarang nakatuon sa hinaharap.

Ayon sa lohika ng mga teorista ng globalisasyon, ang walang sagkang pagbubukas ng mga mahihirap na bansa sa pakikipagkalakan sa mga bansang may maunlad na ekonomiya ay siyang paraan upang maangat ang kabuhayan nila.

Samakatwid, dapat nang tanggalin ang mga instrumentales sa akademya na nagpapatibay sa pagkakaiba-iba ng kultura ng mga individuwal na bansa. Kailangan na raw iangat ng bawat bansa ang ekonomiya nito sa antas ng mas maunlad na bansa, at ang pangunahing halimbawa ng ganoong pag-angat ay ang kapitalistang pagka-unlad ng mga bansa sa Kanluran.

Tunay na magandang pangarap ang ganyang pantay na pag-unlad ng ekonomiya ng magkakaibang bansa. Subalit hindi isinasaalang- alang ng ganyang pangarap ang kakaibang kasaysayan ng mga bansang dating kolonyang pinagsamantalahan ng mga bansang galing sa Kanluran.

Ang kultura at ang ekonomiya ay mahigpit na magkatalik bilang salik ng buhay-pambansa. Bahagi iyan ng buktot na pakana na maipailalim sa kanilang kontrol at pagsasamantala ang mga maralitang bansa sa Asia, Amerika-Latina at Aprika. Sa globalisadong mundo, ang pangunahing makikinabang sa pagkawala ng mga hanggahang proteksiyonista ay di-kasi ang Amerika, Alemanya, Fransya, Japan at China.

Sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Francisco Nemenzo, naganap ang pinakahuling re bisyon ng GE curriculum. Tampok sa dating GE curriculum, na mula pa noong Dekada 60 ay humubog ng makabayang oryentasyon ng mga iskolar ng bayan, ang sabjek na Kasaysayan ng Filipinas.

Batay sa ganoong pananaw, inihanay na lamang ang Kasaysayan sa mga elective na kapantay ng sabjek na sexuality o home economics. Ang edukasyon UP ay para sa mga Filipino, at ang layunin nitong itampok ang pinagdaanang kasaysayan ng bayan ay udyok ng pangangailangang burahin ang kolonyal na pananaw sa sambayanang hindi pa ganap ang pagkilala sa lisyang bisa sa kultura natin ng pananakop ng Espanya at Amerika.

Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng kagalanggalang na Presidente Emerlinda Roman, naganap ang pagtataas ng matrikula na di-umano ay siyang tanging mabisang tugon sa taon-taong problema ng UP sa kulang-kulang na suportang badyet ng pamahalaan.

Ginamit na dahilan sa pagsingil na kasing-mahal ng matrikula sa Ateneo at De La Salle, ang katwirang kailangang matugunan ng UP ang tumaas nang gastos sa pagpapatakbo ng isang institusyong nagdudulot ng edukasyong de-kalidad.dapat hindi natin ginagambala ang natural na itsura ng ating urbanagricultureinitiative.com natin ito ng importnsya.

May | | Star For All Seasons

kahit s asimpleng paraan ay napapangalagaan natin ito. halimbawa nalang: naglalakad ka at kumain ng kendi di syempre may balat un,dapat isipin natin na dapat wag nalang itapion iyon kung saan-saan. dapat humanap tayo ng tamang tapunan. PANGKAT 2 Kulayan ang mga larawan na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiranPANGKAT 3 Gumuhit ng larawang nagpapakita ng malinis na kapaligiran.

Paano natin mapangangala gaan ang kapaligiran?urbanagricultureinitiative.comaya Gumuhit ng bituin () kung larawan ay nagpapalita ng pangangalaga sa kapaligiran at () kung hindi. _____ 4. _____5. _____3._____/5(2). Paano pangangalagaan ang bundok - Tama O Mali urbanagricultureinitiative.combing nakdepende lamang sa kapiligiran ang mga sinaunang tao noong panahon paleolitiko _____2.

Ang Diabetes Mellitus Sa Modernong Kapaligiran. Ang Diabetes Mellitus sa Modernong Kapaligiran Ang sakit na diabetes ay may dalawang o pangunahing uri: ang diabetes mellitus at diabetes insipidus. Ang diabetes mellitus ang mas popular na uri ng sakit na ito.

Ang Diabetes Mellitus sa Modernong Kapaligiran Ang sakit na diabetes ay may dalawang o pangunahing uri: ang diabetes mellitus at diabetes insipidus. Ang diabetes mellitus ang mas popular na uri ng sakit na ito. Kapag binanggit ang salitang “diabetes”, and unang papasok sa isipan ng mga tao ay ang diabetes mellitus.

24-Hour Public Weather Forecast

Ito ang uri ng diabetes na mas kalimitang natatawag lamang bilang diabetes. Paano natin makakaya na linisin ang kapaligiran kung mismong tayo na ang nagkakalat dito? Kahit sa pagiging mag-aaral kaya nating protektahan o linisin ang kapaligiran kahit sa mga simpleng bagay o paraan.

Lahat ay possible dahil nandiyan ang ating Panginoong Diyos. Bilang isang mag-aaral tungkulin ko na mapangalagaan ang kapaligiran.

POLITICS | Star For All Seasons